Kategorie

Výrobci / značky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti hascon, s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako "obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost hascon, s.r.o. se sídlem: Bottova 10, 90025 Chorvátsky Grob, IČ: 46751424, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Bratislavě, oddíl C, Vložka číslo: 82731/B (dále jako "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží z E- obchodu na internetových stránkách smarterhome.sk (dále jako "obchod"), který je provozován prodávajícím.

1.2 Kupujúcim se rozumí v systému registrovaná fyzická osoba - spotřebitel, nebo právnická osoba - podnikatel, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu elektronickou objednávku na internetových stránkách smarterhome.sk a zpracovanou obchodním systémem společnosti hascon, s.r.o.

1.3 Spotřebitelem ve smyslu §2 písm) zákona 250/2007 Z, z, o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, ve znění platných norem, se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanského zákoníku jakož i předpisy souvisejícími.

1.4 Podnikatelem v zmysly §2 ods.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka sa rozumieme:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Zb.§ 411-441, Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

1.5 Oprávněná osoba, je osoba odlišná od kupujícího, uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží předáno. Uvedení jména oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

1.6 Zbožím se rozumí veškeré výrobky nebo služby, které se nacházejí v nabídce E- obchodu na internetových stránkách smarterhome.sk provozovaného společností hascon, s.r.o. pro nákup prostřednictvím obchodního systému společnosti hascon, s.r.o.

1.7 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, který obsahuje informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E- obchodu a cenu tohoto zboží, způsob doručení a platby za objednané zboží, zpracovaný obchodním systémem společnosti hascon, s.r.o. Objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu a je závazná.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A STORNO ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY

2.1 Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká odesláním elektronické objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající ve lhůtě do 3 pracovních dnů od zaslání elektronické objednávky spotřebitelem, potvrdí emailem kupujícímu po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží, které objednal kupující. Emailové potvrzení bude označeno jako "Potvrzení objednávky". Uzavřením smlouvy vzniká závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

2.2 Stornování elektronické objednávky

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez poplatku do 2 kalendářních dnů od doručení elektronické objednávky prodávajícímu. Objednávku může kupující stornovat emailem na stránce smarterhome.sk nebo telefonicky na č.t. +421 0903 55 44 50 a storno je platné při potvrzení storna prodávajícím, který zašle potvrzení storna emailem kupujícímu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka nebo celá částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

2.3 Prodávající si vyhrazuje právo stornovat elektronickou objednávku na zboží pokud jej kupujícímu nebude moci dodat z důvodu vyprodání nebo v ceně, která je uvedena na elektronické objednávce, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude prodávající informovat kupujícího do 2 pracovních dnů od přijetí elektronické objednávky emailem, nebo telefonicky.

3. KUPNÍ CENA A PLATBA

3.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu objednaného zboží uvedenou v emailovém potvrzení elektronické objednávky včetně nákladů za doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou dobírky v místě dodání zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží nejpozději při převzetí zboží.

3.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu měn nákupu a prodeje zboží, změny cen od výrobců, dodavatelů nebo dopravců.

3.4 Náklady spojené s technickým nastavením, montáží a přizpůsobením zboží pro kupujícího nejsou zahrnuty v ceně zboží a prodávající není povinen takovou službu kupujícímu poskytnout, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

4. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘEVOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY NA ZBOŽÍ

4.1 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní ceny v plné výši.

4.2 Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží převezme kupující nebo oprávněná osoba, nebo když mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO A PRODÁVAJÍCÍHO

5.1 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě v souladu s podmínkami kupní smlouvy.

5.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

5.3 Kupující je povinen:

a) Převzít zakoupené a objednané zboží
b) Potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem oprávněné osoby
c) Zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží

V případě prodlení úhrady faktury ze strany kupujícího vzniká prodávajícímu právo na zvýšení ceny o úroky z prodlení, přičemž úroky z prodlení jsou stanoveny ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Nepoškozovat dobré jméno prodávajícího.

5.4 Prodávající je povinen:

a) Dodat na základě potvrzené elektronické objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a místě a vybavit ho pro přepravu způsobem potřebným k uchování jeho kvality a ochrany.
b) Zajistit aby zboží splnil platné právní předpisy Slovenské republiky
c) Předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané právními předpisy jako jsou návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list a daňový doklad.

5.5 Prodávající nenese odpovědnost za:

a) Pozdní doručení zboží zaviněné doručovatelem, kterým je Slovenská Pošta (dále jako "přepravce")
b) Pozdní doručení zboží zaviněné nesprávně uvedenou adresou příjemce
c) Poškození zaviněné přepravcem. Kupující nebo oprávněná osoba nesmí probrat viditelně poškozené zboží.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Místem dodání zboží je adresa pro doručování uvedená v elektronické objednávce kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kupující nebo oprávněná osoba je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v kupní smlouvě.

6.2 Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb dopravu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně za zboží. Cena za doručení přepravcem se účtuje v souladu s aktuálním sazebníkem přepravce.

6.3 Zboží je prodáván podle katalogu zboží a služeb umístěných na webových stránkách smarterhome.sk provozované prodávajícím. Prodávající je povinen platnou objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 21 dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem prodávajícímu. Objednávky se zrealizují okamžitě v případě, že zboží je skladem prodávajícího a budou zaslány do 5 pracovních dnů prodávajícím od emailového potvrzení elektronické objednávky. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

6.4 Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním přepravci. V případě, že přepravce dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala oprávněná osoba, a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Osoba, která zboží převezme, je povinna předložit přepravci originál nebo kopii kupní smlouvy. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určené v kupní smlouvě a poplatky za skladování jako je určeno v těchto obchodních podmínkách.

6.5 Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v kupní smlouvě a převzat okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím nebo oprávněnou osobou nebo odmítnutím převzetí zboží, které se vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

6.6 Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat kompletnost a neporušenost zásilky, tedy zboží i jeho obal hned po doručení a tyto potvrdit v přepravním listu. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo jeho obal je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozená, kupující je povinen bez převzetí zásilky vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí přepravce a ihned kontaktovat prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění poškození zboží, slevu na zboží nebo dodat nové zboží, pokud se poškození nelze odstranit. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a poškození zboží nebudou akceptovány.

6.7 V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, nebo pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžadují, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení emailem nebo poštou.

6.8 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve sjednané lhůtě odstoupit od kupní smlouvy.

6.9 V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě nebo jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za skladování ve výši 15 € za každý započatý den uskladnění zboží. Po uplynutí 10 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží prodat třetí osobě.

6.10 Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Váha, rozměry, zobrazení zboží a ostatní údaje o zboží uvedené na internetových stránkách obchodu smarterhome.sk provozované prodávajícím jsou nezávaznými údaji.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ DOBA

! Reklamační list !

7.1 Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č.40 / 1964 Z.z, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jako "Občanský zákoník") je stanovena na minimálně 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat z důvodu záruční opravy zboží.
Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s § 429 ost.2 Obchodního zákoníku.

7.2 Na zboží zakoupené kupujícím spotřebitelem na internetové stránce provozované prodávajícím se na vyřízení reklamací vztahují platné reklamační podmínky podle platných právních předpisů Slovenské republiky. Kupující odesláním elektronické objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav v souladu se zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon o ochraně spotřebitele") a zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

7.3 Kupující je povinen zboží zkontrolovat při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při pozdější prohlídce zboží, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.4 Kupující má právo uplatnit si v prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.5 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím okolností, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.6 Prodávající odpovídá za vady zboží. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady, pokud byla právem uplatněna, po předložení zboží včetně příslušenství, záručního listu, dokladu o zaplacení, dokladu o doručení a podobně. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na určeném místě, kterým je poštovní adresa: hascon, s.r.o., Šustekova 20, 851 04 Bratislava, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, než zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobených přepravou zboží. Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby.

7.7 Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Doručení zprávy s důvodem reklamace, zejména s druhem a rozsahem vad od kupujícího prodávajícímu
 • Doručení reklamovaného zboží kupujícího prodávajícímu pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
 • Doručení příslušenství, záručního listu, dokladu o zaplacení, dokladu o doručení a podobně

7.8 Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve formě zvolené prodávajícím a to buď emailem nebo poštou.

7.9 Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně emailem nebo poštou. Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů od začátku reklamačního řízení. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní.

7.10 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

I. V případě odstranitelné vady

a) Opravení zboží
b) Výměnou zboží

II. V případě neodstranitelné vady, nebo jednu vícekrát opakovanou neodstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci jedním ze způsobů:

a) Vrácením ceny zboží
b) Výměnou zboží za jiné zboží, které má stejné nebo lepší technické parametry
c) Vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, po souhlasu a dohodě s kupujícím

III. Reklamační řízení se považuje za ukončené i těmito způsoby:

a) Písemnou výzvou k převzetí prodávajícím reklamačního určeného plnění
b) Odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

Určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže domáhat určení vyřízení své reklamace.

7.11 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný se srovnatelnými technickými parametry. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve zprávě reklamace. Pro účely reklamace se za větší počet odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

7.12 V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Další případné reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto dokladu.

7.13 V případě, že prodávající posílá zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě, nebo výrobci zboží a že toto posouzení bude obsahovat určení neoprávněnosti reklamace zboží kupujícím, určení, že za vadu zboží neodpovídá prodávající nebo že zboží nemá vady , nese kupující veškeré náklady prodávajícího související s odborným posouzením. Za neoprávněnou reklamaci zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek ve výši 17 € na 1 hodinu práce prodávajícího.

7.14 Pokud je kupujícím podnikatel:

Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené těmito podmínkami, nebo smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513 / 1991 Sb. Obchodního zákoníku, v platném znění a souvisejícími předpisy, § 436 - §441 nároky kupujícího z právních vad zboží.

7.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) Uplynutím záruční doby zboží
b) Mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, nebo provozováním výrobku v nevhodných podmínkách
c) Nesdělením zjevných vad při převzetí zboží
d) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí pro které je zboží určeno
e) Nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace
f) Neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
g) Poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením
h) Poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi
i) Poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v Slovenské republike
j) Zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby
k) Neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
l) Reklamovat nelze počítačový software který byl v ochranném obalu a kupující ho rozbalil.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Od 1.2. 2016 pokud spotřebitel není spokojen s vyřízením jeho reklamace nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva má právo ve smyslu zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů (ADR).

Pro účely tohoto zákona ve smyslu §2 písm) se rozumí spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Spotřebitelské spory řeší síť subjektů stanovené zákonem:

 • Úřad pro regulaci síťových odvětví (pro spory vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny, plynu, tepla, vody)
 • Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb (např.pro spory vyplývající ze smluv o připojení k internetu, s mobilními operátory či doručovacích služeb)
 • Slovenská obchodní inspekce (ostatní spory s výjimkou sporů vyplývajících ze smluv o poskytování finančních služeb)

Jiné opravné osoby zapsané v seznamu Ministerstva hospodářství SR na základě vlastní žádosti
Spotřebitel má právo podat návrh subjektu na zahájení ARS jestliže prodávající neodpoví na žádost spotřebitele o nápravu do 30 dnů, nebo pokud na ni odpoví zamítavě.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů může spotřebitel podat elektronicky mailem, poštou (vzor, nebo ústně přímo u subjektu ARS).

Spotřebitel může svá práva a nároky vůči prodávajícímu platit i v rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stížnost lze podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prodávající je povinen ve lhůtě určené subjektům alternativního poskytnout vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu spotřebitele jakož i spisy nebo doklady týkající se předmětu sporu. Lhůta určená subjektům alternativního nesmí být kratší než 15 dnů od doručení výzvy k vyjádření.

! Reklamační list !

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

! Odstoupení od smlouvy !

8.1 Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust.§7 a násl. Zákona č.102 / 2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

8.2 Kupující musí odstoupení od kupní smlouvy oznámit prodávajícímu písemnou formou emailem nebo poštou. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum elektronické objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit přijaté finanční prostředky. V případě, že kupující nesplní tuto povinnost, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

8.3 Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen ve stanovené lhůtě doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně návodu, záručního listu, daňového dokladu a podobně v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky. Náklady na vrácení zboží nese prodávající. Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby.

8.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v e-mailovém potvrzení elektronické objednávky nebo její část ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

8.5 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v e-mailovém potvrzení elektronické objednávky nebo její část sníženou v souladu z občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení ve výši 2% z celkové kupní ceny zboží za každý den používání zboží ao hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

8.6 Prodávající vrátí při neplatném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu za zboží a poštovné ve výši 1,90 Eur, v mysli §9 odst.3 zákona 102/2014 ZZO ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené a dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

8.7 Kupující odesláním elektronické objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti v souladu se zákonem č. 102/2014 CFU ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně pozdějších předpisů.

8.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo pokud byly provedeny tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v dohodnuté kupní ceně. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího.

8.9 Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel řeší Zákon 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.
Pokud zákazník v objednávce uvedl identifikační údaje o svém podnikání (IČO, DIČ nebo IČ DPH) takový zákazník se považuje za podnikatele ve smyslu §2 odst.2 zákona 513/1991 obchodního zákoníku právo na odstoupení od smlouvy nemá.

Kupující může odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 1 měsíc od domluveného dne dodání. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet oznámen mu k tomuto účelu kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány na úhradu kupní ceny

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 1 měsíc.

Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou také elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.10 Odstoupit od smlouvy se nedá a úhrada za zboží se nevrátí:

 • při zakoupení počítačového softwaru v ochranném obalu a kupující ho rozbalill

! Odstúpení od smlouvy !

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9.1 V souvislosti s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. Zkratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v e-shopu SmarterHOME.sk. Účelem nařízení GDPR je vyšší míra ochrany Vašich osobních údajů a přehled o jejich zpracování a Vašich právech. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jednou poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázán a plně ho respektujeme. Kompletní informace o zpracování a ochraně osobních údajů podle platné legislativy naleznete na samostatné podstránce Ochrana osobních údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.05.2018.

10.2 Jakékoli změny těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách smarterhome.sk

10.3 Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto obchodních podmínek, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

10.4 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení . Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčena ustanovení novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

V Chorvatskem Grobe, dne 21.05.2018


Naposledy prohlížené

Žádné produkty

Menu